Ja pse George Washingtoni me prejardhje shqiptare

09
Dec
2023
Nga: John McCallum/Reuters

Nëna e presidentit historik amerikan ishte shqiptare me prejardhje nga rrethi i Pejës. Vetë presidenti Washington thuhet ta ketë lënë një letër-amanet për mbrojtjen e shqiptarëve nga Amerika në çdo kohë dhe në çdo mënyrë
John McCallum/Reuters

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Zurich, Zvicër, 1 prill – Instituti i Biokimisë dhe i Gjenetikës, me seli në Schafhausen të Zvicrës, ka publikuar rezultatet e hulumtimit më të ri gjenetik të liderëve botërorë, sipas të cilave del se presidenti historik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, George Washington, ka qenë me prejardhje shqiptare.

Instituti, që në kuadër të hulumtimit të gjerë ka analizuar mostrat gjenetike të ish-presidentit amerikan që e udhëhoqi vendin në luftën çlirimtare kundër Mbretërisë Britanike, konkludon se Washingtoni ishte 50 për qind shqiptar, që nënkupton se njëri prind i tij ishte 100 për qind shqiptar.

Derisa Instituti nga Bazeli nuk hyn në detaje në lidhje me këtë zbulim epokal, ekspertë të fushave të tjera janë ngutur që të konfirmonin këtë pohim, duke u thirrur edhe në dëshmi e tjera, gjeneologjike e linguistike.
George Washington ka qenë lideri kryesor politik e ushtarak i SHBA-së në vitet 1775-1799 i cili e udhëhoqi vendin drejt fitores në luftën çlirimtare kundër Britanisë së Madhe, ishte në krye të vendit në kohën e shkrimit të Kushtetutës, dhe zhvilloi praktikat presidenciale të qeverisjes që edhe sot janë gurë themelet e punës në Shtëpinë e Bardhë.

Në SHBA ai konsiderohet si “Babai i Kombit”.

E ëma shqiptare

Sipas linguistit Albert Myko, nga Instituti i Linguistikës pranë Universitetit Berkley të Californisë, SHBA, ekzistojnë dëshmi të tjera që tregojnë se e ëma e George Washingtonit ishte shqiptare.

“George Washingtoni ishte i biri i Augustin Washingtonit dhe Mary Ball Washingtonit. Mary në fakt ishte Marije Bala, prindërit e së cilës ishin nga rrethi i Pejës, në Kosovën e sotme. Marija ka lindur në Lively të Virgjinisë, në SHBA, në vitin 1708, por prindërit e saj kanë ardhur aty më 1706, pas një udhëtimi të gjatë me anije që nisi nga Raguza, Dubrovniku i sotëm, dhe i çoi ata përmes Britanisë deri në Tokën e Premtuar, Amerikën. Historia e udhëtimit të gjyshërve të Washingtonit nga Kosova në Amerikë është e përshkruar në librin biografik ‘Mary Ball Washington’ të autores Virginia Carmichael, i botuar më 1850. Aty, madje, thuhet se Balajt kishin ardhur nga një fshat i quajtur Sinic, që mund të jetë ngatërrim i emrit të fshatit Isniq, në Komunën e Deçanit:, thotë Myko, i cili tregon se kjo histori deri vonë është mbajtur e fshehur në sirtarët e Shtëpisë së Bardhë, dhe se përmendja e prejardhjes shqiptare të Washingtonit është hequr nga lista e temave të ndaluara nga Këshilli Kombëtar i Sigurisë i SHBA-së vetëm para pak kohe.

Në lidhje me këtë, zyrtarë nga Shtëpia e Bardhë kanë pranuar të thonë vetëm se “nuk ishte e rastit që zëvendëspresidenti Biden e ka përmendur presidentin Washington në relacion me kryeministrin e Kosovës”.

Amaneti i Washingtonit

Sidoqoftë, zbulimi i fundit, mbase hedh dritë edhe në disa aspekte të tjera të përfshirjes amerikane në Kosovë dhe të mbështetjes për shqiptarë në përgjithësi.

Autori i mirënjohur amerikan, Carl Woodward, që ka shkruar dhjetëra libra dokumentarë për presidentët amerikanë dhe historitë nga Shtëpia e Bardhë, thotë se gjatë hulumtimit të arkivave për librin e tij rreth presidencës Clinton, botuar më 2004 me titullin “Shtëpia Clinton”, ka gjetur një letër-proklamatë të vetë George Washingtonit, në lidhje me shqiptarët.

“Më kujtohet, kur e mora letrën për t’ia treguar Bill Clintonit në njërën nga intervistat e shumta për libër, dhe i thash, ‘shih, Bill, çka kam zbuluar nga arkivat e Washingtonit’, ai, me të parë letrën, më tha: ‘E kam parë Carl, e kam parë. Mos ta kisha parë, një Zot e di nëse do të kishim intervenuar në Kosovë”, tregon Woodward, i njohur si gazetar, reporter e autor që ka fituar deri tani katër çmime “Pulitzer”.

Ai thotë të mos e ketë përfshirë letrën e Washingtonit në librin për Clintonin, sepse tani përgatit librin e posaçëm për Washingtonin dhe prejardhjen e tij shqiptare.

Woodward thotë se mendohet nëse do ta titullojë librin “George Washington: Shqiptari i parë në Shtëpinë e Bardhë”, apo ndoshta “Shqiptari nga Kosova që krijoi shtetin e Amerikës”.

“Në një farë mënyre, angazhimi i SHBA-së në favor të shqiptarëve është një borxh që Amerika tani ia kthen popullit që lindi themeluesin e vetë Amerikës. Shihni, nga hulumtimet e mia del qartë se edhe presidenti Woodrow Wilson e kishte lexuar këtë letër në kohën kur duhej vendosur për krijimin e shtetit të pavarur të Shqipërisë”, thotë Woodward, dhe shton se njëlloj, presidenti Nixon ishte njeriu kyç që ka kontribuuar në arritjen e autonomisë së Kosovës, me Kushtetutën e vitit 1974.

“Nixon dhe Tito kishin një takim, diku në vitin 1970, në të cilin presidenti amerikan zotoi një ndihmë të pakthyeshme prej 5 miliardë dollarësh për Jugosllavinë, nga 500 milionë në vit deri më 1980, në shkëmbim për dhënien e autonomisë së plotë për Kosovën. Titoja u dakordua, dhe gjithçka nisi aty – krijimi i Universitetit të Prishtinës, amendamentet kushtetuese të vitit 1971, Kushtetuta e vitit 1974, e kështu me radhë”, tregon Woodward.

“Madje, një vazhdim i ndihmës ka qenë i paraparë në një diskutim mes Titos dhe presidentit tjetër amerikan, Jimmy Carter, për vitet 1980-1990, për marrjen e të cilit Titoja ishte i pajtimit që Kosovës t’i jepte statusin e republikës. Por, Titoja vdiq, serbët lëvizën kundër autonomisë, amerikanët ndërprenë ndihmën… të tjerat i dini”, tha ai.

Sidoqoftë, Woodward beson se të gjithë presidentët amerikanë e kanë lexuar letrën e Washingtonit dhe kanë qenë të obliguar nga ajo që t’u ndihmojnë shqiptarëve, në mënyra të ndryshme dhe në faza të ndryshme të historisë.

Autori amerikan nuk dëshiron ta zbulojë përmbajtjen e letrës, duke thënë se “duhet të prisni daljen e librit tim”, por thotë se ato që i ka lënë të shkruara Washingtoni do të qartësojnë shumëçka në lidhje me raportet e SHBA-së me shqiptarët.

Castro anglez, Lenini çeçen, De Gaulli arab

Hulumtimi i Institutit të Gjenetikës nga Schafhauseni i Zvicrës ka nxjerrë edhe disa rezultate tejet interesante për prejardhjen gjenetike të disa prej liderëve historikë botërorë.

Sipas hulumtimit, Fidel Castro ka prejardhje angleze, Vladimir Lenini kishte qenë çeçen, ndërsa presidenti francez Charles de Gaulle që u tërhoq nga Algjeria kishte qenë, në fakt, me prejardhje arabe.

By: John McCallum / Reuters)

President Washington himself said to have left a paper-trust to protect Albanians from America at any time and in any manner. Some time ago, the Institute of Biochemistry and Genetics, Schafhausen headquartered in Switzerland, has published the results of new research on genetic world leaders, under which it appears that the historical president of the United States, George Washington, has been Albanian descent.

Institute, which in the context of extensive research analyzed genetic samples of former U.S. president who led the country into a war of liberation against the British Kingdom, concludes that Washington was 50 percent Albanian, which means that one of his parents was 100 percent Albanian .
0
While the Basel Institute does not go into detail about this epochal discovery, experts in other fields are hurrying to confirm this assertion, also citing other evidence, the linguistic genealogy.

George Washington has been the main political leader of the U.S. military in the years 1775-1799, which led the country to victory in the liberation war against Great Britain, was in charge of the country at the time of writing the constitution and held presidential governance practices that even today are the foundation stones of working in the White House. In the U.S. it is considered as the “Father of the Nation”.

The Albanian mother

According to linguist “Albert Myko”, from the Institute of Linguistics at the University of California, Berkeley, USA, there is other evidence to show that the mother of George Washington was shqiptare.George Washington Augustin was the son of Washington and Mary Ball Washington. Mary Mary was actually Bala, whose parents were from the district of Pec, in Kosovo today. Lively Marija was born in Virginia, USA, in 1708, but her parents have been there in 1706, after a long journey by ship launched from Ragusa, Dubrovnik today, and led them through Britain to Earth Promised, America. History of Washington grandparents travel from Kosovo to America is described in a biographical book “Mary Ball Washington” author Virginia Carmichael, published in 1850. There, even said that Balaj had come from a village called Sinic, which can be tampering name Isniq village, municipality of Decani:, said Myko, who shows up later that this story was kept hidden in the drawers of the White House, and that the mention of Albanian origin is removed from Washington’s list topics banned by the National Security Council of the United States just a few kohe.Në about this, White House officials have declined to say only that “it was not a coincidence that Vice President Biden mentioned Washington in relation to the Prime Minister Kosovo “.

Amana Washington

However, the recent discovery, perhaps sheds light on some other aspects of U.S. involvement in Kosovo and Albanians in general support. Acclaimed American author, Carl Woodward, who has written dozens of books and documentaries for American presidents stories from the White House, says that during research for his book archives about Clinton presidency, published in 2004 under the title “House Clinton” has found a paper self-proclamation of George Washington, in connection with the Albanians. I remember, when I showed him the letter to Bill Clinton in one of many interviews for the book and said, “See, Bill, what I discovered from archives of Washington. He, with the first letter, he said: “I saw Carl, I see. I had not seen, God knows if we would have intervened in Kosovo, “says Woodward, known as a journalist, columnist and author who has so far won four awards” Pulitzer “. He says not to be included in the book Washington’s letter to Clinton, because now prepares special book for Washington and his Albanian descent. Woodward says that if they thought the book title-George Washington: First Lestari White House or maybe “The Albanian from Kosovo who created the state of America.”

In a way, the U.S. commitment in favor of the Albanians is a debt that America now turns people born founder of the American people. From the research it is clear that President Woodrow Wilson had read this letter at the time had decided to establish an independent state of Albania, Woodward says, and adds that equally, President Nixon was the key man who has contributed to achieving the autonomy of Kosovo , the Constitution of 1974.
Nixon and Tito had a meeting, sometime in 1970, in which U.S. President irrevocably pledged assistance of 5 billion dollars to Yugoslavia, from 500 million a year by 1980, in exchange for granting full autonomy for Kosovo. Tito was agreed and it all started there – the creation of the University of Pristina, the 1971 constitutional amendments, the Constitution of 1974, and so on, shows Woodward.Madje, a continuation of the assistance has been provided in a discussion between Tito and President another American, Jimmy Carter, for the years 1980-1990, for whom getting Tito was agreed to give Kosovo republic status. But Tito died, the Serbs moved against autonomy, Americans stopped helping others … you know, said ai.Sidoqoftë, Woodward believes that all American presidents have read Washington’s letter and were obliged by it to help Albanians , in different ways and at different stages of history. American author does not wish to reveal the contents of the letter, saying he should wait release of my book, but says that those who left the print Washington will clarify many things about U.S. relations with Albanians.

In connection with the epochal discovery of Albanian origin of George Washington, as well as other statements unheard until now, the U.S. Embassy in Pristina did not want to give any koment.Hulumtimi of the Institute of Genetics of Schafhauseni of Switzerland has issued some extremely results interesting genetic origin of some of the historical world leaders. According to research, Fidel Castro has English descent, had been Vladimir Lenin Chechen, while French President Charles de Gaulle withdrew from Algeria that had been, in fact, of Arab descent.

Shënim:
Redaksia, diplomacia. dk nuk e merr përgjegjësinë për pikëpamjet e autorit në shkrimin e botuar!
Respekt!

Kategoria:

Botuar: 09/12/2023

© 2016 - 2024 | DIPLOMACIA.dk