PATRONIMI ALBANI DHE TOPONIMI ALBANOPOLI NË MBISHKRIMET E LASHTA (ALBANO AND ALBANOPOLIS IN ANCIENT INSCRIPTIONS)

27
Feb
2023

Shkruan: Prof.dr.Abdulla Mehmeti
Lexoni, mësoni, reflektoni…
Monumente të kultit paleokristian në Maqedoni

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Në qytetin antik të Stobit në afërsi të qytezës Gradsko (Veles), buzë Vardarit, është gjetur patronimi Albano, dhe mbishkrimi tjetër i mëhershëm në katundin Sonje e Epërme të Shkupit, në të cilin përherë të parë haset toponimi Albanopolis, që në fakt paraqesin raste të rralla mbishkrimesh të zbuluara deri tani me këtë emërtim në të gjitha trevat e banuara nga ilirët. Është e kuptueshme pritshmëria nga të dhënat e reja epigrafike, e në veçanti nga onomastika ilire në trevat e Maqedonisë së Veriut.
..
In the ancient town of Stobi near the town of Gradsko (Veles), on the edge of Vardar, was found the inscription of the patronymic Albano (Illyrian tribe), and the other previous inscription in Gorno Sonje of Scupi (Shkup / Skopje) , where we find for the first time the toponym Albanopolis (Illyrian city) in today’s North Macedonia.
– Mixhait Pollozhani, profesor i historisë së arteve në Universitetin e Tetovës
POSIS MESTYLV F FL DELVS MVCATI F DOM
ALBANOP IPSA DELVS
/…../
POSIS MESTYLU F(ILIUS) FL(AVIA) DELUS MUCATI
F(ILIA) DOM(O)
ALBANOP(OLI) IPSA DELUS
/…../
Posis Mestylu, son of Flavia Deluse his daughter Mucatus residing in Albanopolis/…../
The name Mikatus is conisdered an Illyrian name. It appears in the inscription of the village Middle Konjare
Shkup (Dragojevic-Josifovska 1982: 133).
For further information about this inscription see: (Dragojevic- Josifovska, 1971: 513-522)
In another grave of IV century AD found in Stobi Southeast Shkup today capital of North Macedonia , is found the name Albanos. see: (Spasovska-Dimitriovska 1993-1995:123-135)

Shënim:
Redaksia, diplomacia. dk nuk e merr përgjegjësinë për pikëpamjet e autorit në shkrimin e botuar!
Respekt!

Kategoria:

Botuar: 27/02/2023

© 2016 - 2024 | DIPLOMACIA.dk